Pravidla

Pravidla školního šplhu

Definice

Šplh na laně ze sedu na podlaze bez přírazu nohou do výše 4,5 m. Cílem závodníka je dosáhnout co nejrychlejšího času.


PRAVIDLO 1

Závodiště

 1. Závodiště pro šplh na laně je ve školní tělocvičně.
 2. V závodním prostoru nesmí být překážky omezující výkon a bezpečnost závodníka.
 3. Místo pro zaujetí startovní polohy závodníkem musí být viditelně označeno (průsečík podlahy a lana).
 4. V průběhu závodu musí být k dispozici magnézium, případně i další prostředky k namazání rukou.
 5. Pro zajištění bezpečnosti závodníka se pod lano podsune duchna.

PRAVIDLO 2

Měření času

 1. Ruční měření
  Ručními stopkami se čas závodníka měří na setiny sekundy. Časy musí být měřeny od počátku zvukového signálu do okamžiku, kdy ruka závodníka protne rovinu 4,5m. 

PRAVIDLO 3

Příprava a zahájení pokusu závodníka

 1. Přípravní poloha – sed pod lanem, jednou rukou závodník drží lano, druhá ruka je na podlaze. Zaujetím této polohy závodník dává startérovi najevo, že je připraven k zahájení pokus.
 2. Startovní poloha – sed pod lanem s nohama zvednutými nad podlahou, jedna ruka drží lano, druhá  je na podlaze.
 3. Startovní povely (vydává startér).


Ruční měření

Slovní povely – přípravné

 • NA MÍSTA“ – závodník zaujme přípravní polohu
 • PŘIPRAVTE SE“ – závodník zaujme startovní polohu

Zvukové – startovní

 • Akustický povel (píšťalka, gong, písknutí atd.), závodník po jeho zaznění zahájí pokus.

PRAVIDLO 4

Průběh pokusu

Při zaznění signálu závodník zahájí pokus. Po celou dobu šplhu nesmí závodník sevřít lano nohama, udržuje alespoň minimální roznožení. Poloha a pohyb nohou je libovolný. Pokus končí protnutím roviny 4,5m nebo jasným projevem, že se závodník vzdává pokusu.


PRAVIDLO 5

Porušení pravidel

 1. Předčasný start
  • o předčasném startu rozhoduje startér
  • předčasný start je signalizován akusticky (píšťalkou)
  • pokus při předčasném startu na jednom laně je přerušen.
  • při paralelním šplhu na dvou lanech se pokus nepřeruší a závodníkovi, který se neprovinil a dokončí regulérně pokus – platí dosažený čas.
  • při prvním předčasném startu se pokus bez prodlení opakuje
  • pokud se závodník předčasným startem proviní v jednom kole dvakrát, je jeho pokus neplatný. Závodník, který se předčasným startem neprovinil, má třetí pokus (má možnost pokus opakovat samostatně bezprostředně nebo na konci kola)
 2. Neplatný pokus
  • po odstartování se závodník dotkne nohama podlahy
  • závodník předčasně odstartuje dvakrát v jednom kole
  • závodník v průběhu šplhu sevře lano nohama
  • závodník neukončí pokus protnutím roviny 4,5m
  • neplatný pokus závodníka se neopakuje

PRAVIDLO 6

Rozhodčí

1.     rozhodčí

  • provádí kontrolu závodiště ( viz pravidlo 1)
  • dohlíží na dodržování pravidel a časového programu soutěže
  • podpisem výsledkové listiny stvrzuje platnost výsledků soutěže
  • rozhoduje o případném přerušení soutěže ( poruch časomíry, ohrožení bezpečnosti závodníků, atd )
  • má právo rozhodnout o všem co není v pravidlech
  • přijímá písemné protesty závodníka
 1. Startér
  • vydává startovní povely
  • ohlašuje nahlas dosažený čas každého závodníka, zejména také pro účel zapsání
 2. Rozhodčí u lana
  • jeden rozhodčí rozhoduje vždy u jednoho lana
  • kontroluje zaujetí startovní polohy závodníka
  • posuzuje a signalizuje předčasný start závodníka, přerušuje pokus při předčasném startu
  • posuzuje porušení pravidel při startu, průběhu pokusu a ukončení pokusu, rozhoduje o případné neplatnosti pokusu
  • řídí činnost pomocníků u lana
 3. Pomocníci u lana
  • podsunou duchnu pod šplhajícího závodníka. Podsunutí musí být načasováno tak, aby neomezovalo výkon závodníka
 4. Zapisovatel
  • zodpovídá za ruční zápis elektronických časů

PRAVIDLO 7

Soutěžní kategorie

 • vypisují se kategorie chlapci a dívky
 • pro regulérní závod je nutná účast minimálně tří v kategorii

Informace o tematickém celku Atletika